Δημοσιεύσεις

Όλες οι δημοσιεύσεις

«Ηπατολογικά προβλήματα σχετιζόμενα με την κατάχρηση οινοπνεύματος»

Δ.Δημητρουλόπουλος,  Ε.Πετρουλάκη, Ε.Παρασκευάς, Στο: Κατάχρηση- Εξάρτηση Οινοπνεύματος :κλινικά προβλήματα- θεραπευτική αντιμετώπιση.  Εκδόσεις  ITACA

Peginterferon/ribavirin Treatment Achieve Higher Compliance Rate in Methadone maintenanceChronic HCV infected Patiens Than withInterferon/ribavirin Combination

Dimitris Dimitroulopoulos,Eleftheria Petroulaki, Spilios Manolakopoulos, Olga Anagnostou, Domna Tsaklakidou, Dimitris Xinopoulos, KlisthenisTsamakidis, Dimitris Tzourmakliotis, Emmanouil Paraskevas.  Gastroenterology April 2005 Volume 128. Number 4. Suppl 2

Peginterferon/ ribavirintreatment achieves a higher compliance rate than interferon/ribavirincombination in patients chronically infected with HCV on methadonemaintenance

Dimitrios Dimitroulopoulos, Eleftheria Petroulaki, Spilios Manolakopoulos, Olga Anagnostou, Dimitris Xinopoulos, Klisthenis Tsamakidis, Dimitris Tzourmakliotis, Emmanouil ParaskevasEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology Deceber 2009,Volume 21

High compliance rate in Methadone maintenance HCV patiens with PegylatedInterferon a Plus Ribavirin than with Interferon a plus Ribavirin combination

Dimitroulopoulos D., Petroulaki E., Manolakopoulos S., AnagnostouO., Tsaklakidou D., Xinopoulos D., Tsamakidis K., Tzourmakliotis D., Paraskevas E.20th  World Congress of Gastroenterology, Montreal Canada, 2005

Peginterferon /ribavirin Treatment Achieve Higher Compliance Rate inMethadone maintenance Chronic HCVinfected Patiens Than with Interferon/ribavirin Combination

Dimitris Dimitroulopoulos, Eleftheria Petroulaki, Spilios Manolakopoulos, Olga Anagnostou, Domna Tsaklakidou, Dimitris Xinopoulos, Klisthenis Tsamakidis, Dimitris Tzourmakliotis, Emmanouil Paraskevas106th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association,Chicago USA,May 2005

OKANA- Greek Organisation AgainstDrugs, 2Aristoteleion University Of Thessaloniki Medical School,

3 Hellenic Anticancer Institute,”Saint Savvas” Hospital, 4 Athens University Medical School Latent TB infection among injection usersin methadone programs in Greece P.Katsaounou, E.Petroulaki, K.Kougianos, M.Gaggadi,G. Politis ATS May2006